Skip to content

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 07/20/2023

1. Úvod

1.1 Vitajte na stránke immediateedgeapp.org („webová stránka“). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese support@immediateedgeapp.org.

1.2 Naša webová stránka poskytuje prehľad o rôznych obchodných platformách (ďalej len „obchodné platformy“) ponúkaných tretími stranami a súvisiacich službách (ďalej len „služby“).

1.3 Nasledujúce Podmienky používania („Podmienky“) určujú vaše („Vy“, „Váš“ alebo „Používateľ“) používanie našej webovej lokality a služieb. Pozorne si prečítajte tieto podmienky. Prístupom na naše webové sídlo a služby alebo ich používaním vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nepoužívajte naše webové sídlo a služby.

1.4 Naše zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Prijatie týchto podmienok znamená, že súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

2. Oprávnenosť používateľa

2.1 Prístup k webovej lokalite a službám máte, ak:

2.1.1 majú 18 rokov alebo viac;

2.1.2 mať zákonné právo, oprávnenie a schopnosť prijať a dodržiavať tieto Podmienky;

2.1.3 Nemáte zákonný zákaz používať našu webovú lokalitu a služby podľa vašej miestnej jurisdikcie.

3. Obmedzenia prístupu

3.1 Niektoré oblasti alebo používatelia môžu mať obmedzený prístup k našej webovej lokalite a službám, ak to považujeme za potrebné z dôvodov súvisiacich s právnymi predpismi, reguláciou alebo riadením rizík.

3.2 Na používateľov z určitých krajín sa môžu vzťahovať ďalšie požiadavky alebo podmienky. Ak sa nachádzate na niektorom z území s obmedzeným prístupom, naša webová lokalita a služby nemusia byť prístupné alebo môžu byť zablokované.

4. Zakázané činnosti

4.1 Pri používaní našej webovej lokality a služieb sa zdržte činností, ktoré:

4.1.1 Porušovať akékoľvek práva vrátane práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo iných práv;

4.1.2 Obsahovať škodlivý, urážlivý, hanlivý, rasistický alebo nevhodný obsah;

4.1.3 obsahovať škodlivý softvér alebo vírusy;

4.1.4 Porušovať akékoľvek zákony;

4.1.5 Zasahovať do používania Webovej stránky alebo Služieb inými Používateľmi.

5. Práva duševného vlastníctva

5.1 Všetok obsah na našej webovej lokalite, ako napríklad text, grafika, logá a softvér, je naším vlastníctvom alebo patrí našim poskytovateľom licencií a je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve.

5.2 Používanie našej webovej stránky a služieb vám neposkytuje žiadne práva týkajúce sa našich práv duševného vlastníctva alebo práv tretích strán.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1 Webové stránky a služby sú ponúkané v stave, v akom sú, a v stave, v akom sú k dispozícii. Neposkytujeme žiadne záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti webovej lokality, služieb alebo súvisiacej grafiky uvedenej na webovej lokalite.

6.2 Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, ale bez obmedzenia, nepriamej alebo následnej straty alebo škody, vyplývajúcej z používania našej webovej lokality alebo služieb alebo s nimi súvisiacej.

7. Služby alebo obsah tretích strán

7.1 Naše služby môžu zahŕňať obsah alebo služby poskytované tretími stranami. Takýto obsah alebo služby nekontrolujeme, neschvaľujeme ani za ne nenesieme zodpovednosť.

8. Odkazy na externé webové stránky

8.1 Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto prepojenia vám ponúkame pre vaše pohodlie. Nemáme kontrolu nad obsahom týchto webových stránok alebo zdrojov a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť.

9. Úpravy týchto podmienok

9.1 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením aktualizovaných podmienok na tejto stránke.

9.2 Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto podmienky a zisťovali ich prípadné zmeny. Zmeny týchto podmienok nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

10. Ukončenie

10.1 Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k našej webovej lokalite a službám bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale bez obmedzenia, porušenia týchto podmienok.

11. Rozhodné právo a súdna právomoc

11.1 Tieto podmienky sa vykladajú a riadia zákonmi jurisdikcie, v ktorej naša spoločnosť pôsobí, bez ohľadu na jej kolízne ustanovenia.

11.2 Súhlasíte s výlučnou jurisdikciou súdov v rámci jurisdikcie našej spoločnosti na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo Webovej stránky alebo Služieb.

12. Kontaktné informácie

12.1 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, obráťte sa na nás na adrese support@immediateedgeapp.org.

Vylepšite svoju obchodnú stratégiu na jej maximálny potenciál

Objavte ďalšiu úroveň obchodovania s aktívami s Immediate Edge, revolučnou kombináciou umelej inteligencie a veľkých dát, ktorá prináša bezkonkurenčné obchodné zručnosti. Vybavte sa na ovládanie trhov s presnosťou a dôvtipom.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X